Προγράμματα για ίδρυση & εκσυγκρονισμό

  ›   Προγράμματα για ίδρυση & εκσυγκρονισμό

22/11/2014    Προγράμματα για ίδρυση & εκσυγκρονισμό

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται προγράμματα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων (100% επιχορήγηση) ή εκσυγκρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων (50% επιχορήγηση).

 

Α. Πρόγραμμα "Νέα Επιχειρηματικότητα" (100% επιχορήγηση για ίδρυση νέας επιχείρησης - θα αφορά επίσης επιχειρήσεις που ιδρύθηκαν πρόσφατα)

Το πρόγραμμα αναμένεται να αφορά άνεργους/άνεργες από 18 έως 64 ετών.

Επιλέξιμες Επιχειρήσεις

Οι επιχειρήσεις που αναμένεται να επιχορηγηθούν θα ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:

 • Χονδρικό Εμπόριο
 • Λιανικό Εμπόριο
 • Παροχή Υπηρεσιών
 • Μεταποίηση
 • Τουρισμός
   

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης αναμένεται να είναι από 10.000 έως 40.000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 100%.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Ασφαλιστικές Εισφορές (ΟΑΕΕ)
 • Λειτουργικές Δαπάνες (ενοίκια, ΔΕΗ, ΟΤΕ, θέρμανση, ύδρευση, δαπάνες λογιστικής παρακολούθησης, αμοιβή συμβούλου)
 • Δαπάνες για την προβολή & προώθηση της επιχείρησης, Δημιουργία ιστοσελίδας.
 • Δαπάνες για την πρόσληψη υπαλλήλου.
 • Δαπάνες για την αγορά πρώτων υλών.
 • Αποσβέσεις παγίων.
   

Διάρκεια Επιχορήγησης
Έως 18 μήνες.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε με την επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος. 

 

 

Β. Πρόγραμμα "Μικρή - Μεσαία Επιχειρηματικότητα" (50% επιχορήγηση για υφιστάμενες επιχειρήσεις συγκεκριμένων κλάδων)

Το πρόγραμμα αναμένεται να υφιστάμενες επιχειρήσεις οι οποίες ανήκουν στους παρακάτω κλάδους:

 •  Αγροδιατροφικός Τομέας
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα (Logistics)
 • Περιβαλλοντική Βιομηχανία
 • Υγεία 
 • Παραγωγή - Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 • Υλικά – Κατασκευές
 • Δημιουργικές Βιομηχανίες και Βιομηχανίες Πολιτισμού
   

Προϋπολογισμός

Ο προϋπολογισμός κάθε πρότασης αναμένεται να είναι από 20.000 έως 200.000 ευρώ

Ποσοστό Επιχορήγησης
Το ποσοστό επιχορήγησης θα είναι 50%.

Επιλέξιμες Δαπάνες

 • Κτιριακές δαπάνες
 • Εξοπλισμός - μηχανήματα
 • Δαπάνες πληροφορικής (εξοπλισμός, λογισμικό)
 • Δαπάνες για Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας (ISO, HACCP κ.α.)
 • Δαπάνες προβολής και προώθησης της επιχείρησης
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες
   

Διάρκεια Επιχορήγησης
Έως 18 μήνες.

Περισσότερες λεπτομέρειες θα έχουμε με την επίσημη προδημοσίευση του προγράμματος.