Επιδοτούμενα Προγράμματα

  ›   Επιδοτούμενα Προγράμματα

22/11/2014     Προγράμματα για ίδρυση & εκσυγκρονισμό

Τις επόμενες ημέρες αναμένονται προγράμματα για ίδρυση νέων επιχειρήσεων (100% επιχορήγηση) ή εκσυγκρονισμό υφιστάμενων επιχειρήσεων (50% επιχορήγηση).